Дуние жузи тарихы шпаргалка 2013

ИV Сулу коркем Филип. Шыгыстагы оз иеликтеринен толык айрылды.

Дуние жуз I тарихы шпаргалка убт 2012

Князь Осман бастаган феодалдык аскери мемелекет курылды. Папа еретиктермен куресу ушин арнаулы курган ширкеу соты: Парижде цех болса 14г. Бас штаттар. Франциянын солтустик-шыгысы Креси тубиндеги болган шайкаста: Француз аскери женилди. Франциянын солтустик-шыгысында болган котерилис тарихта кандай атпен берилген?

Будь умным!

Франциянын солтустик-шыгысында: Шаруалар котерилиси болды. Мамай аскерин талкандаган ушин Маскеу князине берилген атак: Донской.

Солтустик Шыгысындагы Шампань графтыгында откизилди. Турик сулатынынын коластына карады. Оба ауруы. Дербес 3 княздыкка болинди. И жартысында кушейген онтустик славяндардын мемлекети: Сербия 14 г. И жартысында Сербия короли: Стефан Душан.

Славяндар мен Литва аскери немис рыцарларымен шайкасы: Грюнвальд шайкасы.